Prihláška za člena Slovenského rybárskeho zväzu v MsO Rimavská Sobota

 

 

Meno: ........................... Priezvisko: ..................................... Dát. narodenia: .......................... OP: .........................

 

Adresa /PSČ/:  ............................................................................................................................................................

 

Zamestnanie: ................................................................................... Členom SRZ od: ..............................................

 

Členstvo vo zväze je dobrovoľné. Súhlasím so stanovami zväzu a zaväzujem sa nimi riadiť. Stotožňujem sa s úlohami zväzu a budem sa aktívne zúčastňovať na ich realizácii. Absolvujem školenia a skúšku zo základných rybárskych predpisov. Čestne prehlasujem, že som sa v posledných troch rokoch nedopustil úmyselného trestného činu, za ktorý som bol právoplatne odsúdený, a ani závažného priestupku proti predpisom o rybárstve.

 

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ja žiadateľ dávam týmto súhlas MsO SRZ v Rimavskej Sobote, aby zaznamenávala, usporadúvala, vyhľadávala, prehliadala, preskupovala, využívala a poskytovala ústredným orgánom SRZ, sekretariátu Rady SRZ, Ministerstvu pôdohospodárstva SR, Ministerstvu vnútra SR, moje vyššie uvedené údaje.

Tento súhlas je platný počas môjho členstva v MsO SRZ v Rimavskej Sobote. Dňom ukončenia môjho členstva tento súhlas odvolávam.

 

 

V Rimavskej Sobote dňa: ........................................

 

 

 

Podpis žiadateľa: .....................................................

 

 

Súhlas zákonného zástupcu u detí do 15. rokov.

 

Meno .......................................................................

 

Podpis: ....................................................................

 

 

Vyjadrenie komisie:

 

 

 

Dátum: ....................................................................

 

Výsledok skúšky: ....................................................

 

Dátum: ....................................................................

 

Popdis povereného člena výboru: ...........................